Habarlar

 • 2024-nji ýyldaky üýtgeýän reňkleri ulanyp, eşik belliklerini nädip döretmeli?

  Üýtgeýän moda dünýäsinde haýsydyr bir marka ýa-da dizaýner üçin egrilikden öňe geçmek möhümdir.Muny etmegiň bir usuly, iň soňky reňk tendensiýalaryny eşik bellikleriňize girizmekdir.Bu ýönekeý, ýöne täsirli degmek, eşigiň umumy görkezilmegine ep-esli täsir edip biler....
  Koprak oka
 • 2024-nji ýylda haýsy reňkler iň meşhur bolar?

  2023-nji ýylyň ahyry, bu döwürde egin-eşik senagaty, gaplaýyş senagaty, çaphana senagaty, el sumkasy senagaty we ş.m. Geljek ýylky meşhur reňk barada iň köp alada edýäris.2024-nji ýylda haýsy reňkler iň meşhur bolar?Pantone-nyň 2024-nji ýyldaky reňki PANTONE 13-102 ...
  Koprak oka
 • ChatGPT-iň kakasy bilen näme boldy

  Timeerli wagt bilen 19-njy noýabr gijesi, Microsoft-yň baş direktory Nadella X-da (öňki Twitter) OpenAI-iň esaslandyryjysy we öňki baş direktory Sam Altman we öňki prezident Greg Brokman (Greg Brokman) we OpenAI-den giden beýleki işgärleriň Microsoft-a goşuljakdygyny habar berdi.Altman we Brokman ikisi-de gaýtadan ýazdylar ...
  Koprak oka
 • ROSH kepilnamasy bilen REACH kepilnamasynyň arasyndaky tapawutlar

  REACH-yň klassifikasiýasy REACH kepilnamasynyň bahasy synag maksatly material görnüşine görä metal çig mallara we metal däl çig mallara bölünmelidir.Metal çig mal organiki däl önümlerden durýar we REACH-SVHC-de käbir maddalar diňe ...
  Koprak oka
 • Pagtanyň bahasy 10 ýyllyk ýokary derejä ýetdi

  Ballar: Pagta bahalary anna güni 10 ýyllyk iň ýokary derejä çykyp, funt üçin 1,16 dollara ýetdi we 2011-nji ýylyň 7-nji iýulyndan bäri görülmeýän täsir galdyryjy derejä ýetdi. Iň soňky gezek pagtanyň bahasy şeýle ýokarydy, 2011-nji ýylyň iýulydy. 2011-nji ýylda taryhy ösüş pagta bahalary.Pagta, isleg boýunça 2 funtdan ýokarydy ...
  Koprak oka
 • Heidelberg Press: Çap ediş dünýäsine öwrülişik

  Ösüp barýan çaphana dünýäsinde Heidelberg ýaly ähmiýet az.Bir asyrdan gowrak taryhy bolan Heidelberg çaphanalary takyklyk, hil we täzelik bilen manydaş boldy.Pespäl başlangyçlardan tä ajaýyp ösüşe çenli, geliň, Heidelbergiň ...
  Koprak oka
 • Däp-dessurlaryň we innowasiýalaryň kesişmesi: 19-njy Aziýa oýunlarynyň tanyşdyrylyşy üçin geýim dizaýny

  Sport dünýäsi diňe bir sport ussatlygyny däl, eýsem moda we medeni aňlatmany hem öz içine alýar.2023-nji ýylda geçirilen 19-njy Aziýa oýunlary adaty we innowasiýa geýim dizaýn düşünjeleriniň haýran galdyryjy birleşmesini görkezýär.Aýry-aýry eşiklerden dabaraly eşiklere çenli, 19-njy Aziýanyň geýim dizaýny ...
  Koprak oka
 • Çap edilen önümleriň reňkini doýurmagyň usuly - Çuňlugyň esasy reňkleri gatlaklary saklaýar

  1) Nokat derejesini sazlamak bahasynyň çuňlugynyň esasy reňki 65% -den 90% -e çenli, sebäbi nokadyň 80% -den gowragy ýokarlanýar, derejäni düzmek aňsat.Şonuň üçin bu sebit üçin esasy reňk gatlaklary zerurdyr.Meýdanyň dykyzlygynyň ýeterlikdigini göz öňünde tutup, derejäni saklamaly, ...
  Koprak oka
 • Çap edilen önümleriň reňkini doýurmagyň usuly - Esasy esasy reňk

  Esasy esasy reňki nädip çuňlaşdyrmaly?1) Gyzyl, ýaşyl, gök we beýleki baş reňkler we logotip nagyşlary ýaly dürli meýdan reňk bloklary we esasy reňkiň çuňlugyny tekizlemegiň zerurlygy ýok, bu başlyk we logo nagyş reňkleri üçin umumy müşderi. güýçli we br ...
  Koprak oka
 • Çengdu şäherindäki Uniwersiada hemme ýerde dokma elementi gülledi

  31-nji Bütindünýä Uniwersitetiniň tomusky oýunlary (mundan beýläk “Çengdu uniwersiteti” diýlip atlandyrylýar) dowam edýär, göze ilýän wakalardan başga-da, hemme ýerde dokma elementleri hem şöhle saçýar.28-nji iýul agşam, Çengdu Uniwersitetiniň açylyş dabarasy boldy ...
  Koprak oka
 • Güýçli palitralary gujaklamak: 2024-nji ýyl üçin reňk tendensiýalary

  Moda elmydama özüni görkezmek üçin güýçli ulag bolupdy we 2024-nji ýyla çenli reňk moda dünýäsinde merkezi orny eýelär.Ösüp barýan tendensiýalar, dizaýnerleriň we sarp edijileriň şatlygy, ynamy we aýratynlygy döredýän reňkleri kabul etmegi bilen, ýakyn ýyllarda goýy we janly reňk palitralaryny görkezýär.L ...
  Koprak oka
 • Minimalizm stilini has gowy marketing netijelerini nädip ulanmaly?

  Häzirki zaman markalarynda sarp edijileriň ünsi başga ýere çagyrylmazdan ozal täsir etmek üçin diňe bir sekunt bar.Diýmek, minimalizmi saýlamak köplenç has akyllydyr, sebäbi has ýönekeý dizaýn, doly işlemek üçin beýnini az işlemegi talap edýär.Artykmaç co-dan artykmaçlyk ýok ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4