Patch

 • “Customizabel” egin-eşik nyşany birmeňzeş nyşan dokalan marka nyşany

  “Customizabel” egin-eşik nyşany birmeňzeş nyşan dokalan marka nyşany

  Material Dokalan ýamalaryň materialy dokalan ýazgylar ýaly poliester ýüplükdir, ol hem dokalan metal sapaklary goldaýar. Utöne ýüplük we ätiýaçlyk ýüplügi üçin has köp wariant hökmünde dokalan ýama. ätiýaçlyk nusgasy, pagta mata, dokalan mata, trikota fabric mata, köpük pad we ş.m. saýlap bileris.Reňkler Sapak bilen gabat gelmek üçin Pantone reňklerini ulanýarys, 100% gabat gelýän reňk kepillendirilmeýändigini ýadyňyzdan çykarmaň, ýöne mümkin boldugyça ýakynlaşmaga synanyşýarys ...
 • Clothingörite eşik paketleri mugt dizaýn birmeňzeş nyşan dokalan eşik patch

  Clothingörite eşik paketleri mugt dizaýn birmeňzeş nyşan dokalan eşik patch

  Dokalanlaryň arasynda kän bir tapawut ýokýamalarnagyşlarýamalardaşky görnüşinde, ýöne olary ýasamakda uly tapawut bar.

  Dokalanpatch: Tekst, harplar, LOGO nagşy ýaly eşiklerdäki we balakdaky mata belligine degişlidir.Dokalan ýamalar dokma bilen ýasalýarýokary derejeli, berk, açyk çyzyklar, ýumşak duýgy we ş.m. bilen tekst, grafika, harplar, sanlar, üç ölçegli logo, reňk kombinasiýasy we ş.m.

  Nagyşpatch.patch, ýagny nagyş nyşanyýa-da nagyş ýassygy.

  Bularyň ikisi hem dürli tötänleýin eşiklerde, şlýapalarda (şlýapa nyşanlarynda), epauletlerde (egin nyşanlarynda) we ş.m. giňden ulanylýan mata nyşanlarydyr.Customöriteleşdirilen stiller bolansoň, müşderileriň logotiplerine ýa-da çyzgylaryna görä düzülýär.Aslynda, ýönekeý söz bilen aýdylanda, dokalan bellik gönüden-göni maşyn tarapyndan dokalýar we keşdäniň belgisi matada nagyşlanýar.Duýgy adamdan adama tapawutlanýar.Nagyş nyşanynyň duýgusy, degeninde üç ölçegli duýgynyň bolmagy we dokalan belgi ýönekeý tekizlik, konkaw we konweks manysy beýle bir aç-açan däl.Wizual taýdan tapawutlandyrmak kyn, ýöne ony dokamak usullaryndan aýdyň görmek bolýar.

 • GWL-W008 dokalan birmeňzeş eşik

  GWL-W008 dokalan birmeňzeş eşik

  Egin-eşik ýassygy, mekdep formasy, topar formasy, kompaniýa formasy we ş.m. ýaly üýtgeşik bolmagy üçin egin-eşikde gaty meşhurdyr we marka nyşanyny ýa-da çeper dizaýny görkezmeli eşikler üçin meşhurdyr.Esasy ýama görnüşleri dokalan ýama, keşdeli ýama, rezin 3D ýama, deri ýama.We arkanyň 3 görnüşi bar, arkasy ýok, öz-özüne ýelmeýän, dokalan mata arkasy.

  Dokalan bellik kategoriýasy boýunça dokalan patch.Yamyňyzy dokalan bellik ýaly näzik edip bileris.Dokalan ýamaňyzy saýlan sapak reňkleri bilen öndürýäris.Ahyrky netije ajaýyp görnüşli, hünärmen, ýokary hilli.Dokalan ýama, zerurlyklaryňyza gyradan gulplama we dokalan däl mata saýlap bilersiňiz.