ChatGPT-iň kakasy bilen näme boldy

Gijäňiz rahat bolsun19-njy noýabrtimeerli wagt, Microsoft-yň baş direktory Nadella X-da (öňki Twitter) OpenAI-iň esaslandyryjysy we öňki baş direktory Sam Altman we öňki prezident Greg Brokman (Greg Brokman) we OpenAI-den giden beýleki işgärleriň Microsoft-a goşuljakdygyny habar berdi.Altman we Brokman ikisi hem twitde twit ýazdylar we ýazgyda "Missiýa dowam edýär" diýip ýazdylar.20-nji noýabrda ir sagat 1-de Amazonyň oýun göni ýaýlymy Twitch-iň öňki baş direktory Emmett Şar hem X-da uzyn habar iberip, maşgalasy bilen pikir alyşandan we birnäçe sagat pikirlenenden soň, wagtlaýyn baş direktoryň wezipesini kabul etjekdigini aýtdy. OpenAI.Şonda resmi açylyşdan 60 sagada golaý dowam eden OpenAI “agdarlyşyk dramasy” ahyrsoňy tamamlandy.

 

 

16-njy noýabr agşamy

16NoýabrBir günlük çärelere gatnaşandan soň, OpenAI-iň baş direktory Sam Altman, OpenAI-iň esaslandyryjysy we baş alymy Ilýa Sutskewerden ertesi günortan duşuşmagyny haýyş edip habar aldy.Şol gün agşam, OpenAI-iň baş tehnologiýa işgäri Mira Murati, Altmanyň gidýändigi habar berildi.

17-nji noýabrda drama başlandy

17-nji noýabrda öýlän

Altman direktorlar geňeşine geňeşiň başlygy Greg Brokmandan başga ähli geňeş agzalarynyň gatnaşmagynda gatnaşdy.Sutzkewi ýygnakda Altmana işinden aýryljakdygyny we ýakyn wagtda köpçülige ýetiriljekdigini habar berýär.

Ir sagat 12: 19-da

OpenAI-ny esaslandyryjy we prezident Brokman Sutzkewiden jaň aldy.12: 23-de Sutzkewi Brokmana Google duşuşygyna baglanyşyk iberdi.Duşuşykda Brokman tagtadan aýryljakdygyny, ýöne Altman işinden aýryljak bolanda kompaniýa bilen galjakdygyny öwrenýär.

Şol bir wagtyň özünde

OpenAI-iň iň uly paýdary we hyzmatdaşy Microsoft bu habary OpenAI-den öwrendi.Irden 12:30 töweregi, OpenAI-iň direktorlar geňeşi Altmanyň baş direktorlyk wezipesinden aýryljakdygyny we kompaniýadan aýryljakdygyny habar berdi, sebäbi "geňeş bilen aragatnaşyklarynda yzygiderli aç-açan çykyş etmedi".Muratti derrew güýje girýän wagtlaýyn baş direktor bolup işleýär.Şeýle hem, bildirişde Brokmanyň "işgär çalşygynyň bir bölegi hökmünde" müdiriýetiň başlygy wezipesinden çekilýändigi, ýöne kompaniýada galjakdygy habar berildi.

Käbir OpenAI işgärleri we maýadarlar, OpenAI yglan edilenden soň bu barada hiç zat bilmeýändiklerini aýtdylar.Brokman, Mulati-den başga-da, OpenAI-iň dolandyryşynyň birmeňzeşdigini aýtdy.

Soňrak,

OpenAI ähli taraplaýyn ýygnak geçirdi, Sutzkvi Altmany işden aýyrmak kararynyň dogrydygyny aýtdy.

Agşam 1: 21-de,

"Google" -yň ozalky baş direktory Erik Şmidt "X" platformasynda Altmany "gahrymany" diýip atlandyrdy: "90 milliard dollarlyk kompaniýa gurup, dünýämizi baky üýtgetdi."Indiki näme etjekdigine garaşyp bilemok. "

Agşam sagat 4: 09-da,

Brokman Altmandan gaýtadan habarlaşyp, kompaniýadan çykýandygyny habar berdi: “Biziň guran ähli zatlarymyza buýsanýaryn we hemmesi 8 ýyl ozal kwartiramda başlandy.Bilelikde bilelikde köp zat gazandyk we köp päsgelçilikleri ýeňip geçdik.Today'söne şu günki täzeliklere esaslanyp, işimi taşladym.Hemmäňize üstünlik arzuw edýärin we howpsuz we bütin adamzada peýdaly bolup biljek AGI (Emeli General Intelligence) döretmek wezipesine ynanmagy dowam etdirerin. "

Agşam 9-da,

Altman iki twit bilen jogap berdi, aladalary üçin hemmelere minnetdarlyk bildirdi we muny "geň gün" diýip atlandyrdy we gülkünç ýagdaýda "OpenAI-de ot açsam, geňeş aksiýalarymyň doly bahasyndan geçer" -diýdi.Ondan öň Altman OpenAI paýnamasynyň ýokdugyny aç-açan aýdypdy.Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Altman we Brokmana goldaw bildirmek üçin OpenAI-de azyndan üç sany uly gözlegçi şol gije işinden çekildi.Mundan başga-da, Google Deepmind topary şol gije OpenAI-den köp sanly rezýume aldy.

18-nji noýabrda garaşylýan terslik

Tol irden,

OpenAI-iň baş iş dolandyryjysy Brad Lightcap işgärlere Geňeşiň Altmany işden aýyrmagynyň esasy sebäbi däldigini, munuň "aragatnaşyk näsazlygy" bilen baglanyşyklydygyny aýtdy.Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň birnäçesiniň habaryna görä, 18-nji säherden bäri, OpenAI-nyň işgärleri we maýadarlary Microsoft bilen bilelikde direktorlar geňeşine basyş edip başladylar we Geňeşden Altmany aýyrmak we direktorlyk wezipesini aýyrmak baradaky kararyny ýatyrmagyny haýyş etdiler.

Agşam 5: 35-de,

The Verge, Altmana ýakyn adamlara salgylanyp, Geňeşiň Altman we Brokmany dikeltmek üçin prinsipde ylalaşandygyny we Altmanyň OpenAI-e gaýdyp gelmek meselesinde "gapma-garşydygyny" habar berdi.Geňeş öňki OpenAI-nyň birnäçe işgäri tarapyndan talap edilen agşam sagat 5-den geçen netijä gelensoň, Altman gitmek kararyna gelse, bu içerki goldawçylar onuň yzyna düşerler.

Ol gije,

Altman X-da oýlanyşykly ýazgyda: "OpenAI toparyny gaty gowy görýärin" -diýdi.OpenAI işgärleriniň köpüsi Brokman, Murati we resmi ChatGPT hasaby ýaly ýürek nyşany bilen twit ýazdy.

täze swing belligi dizaýny

19-njy noýabrda Microsoft-a girdi

19-da öýlän,

Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, Altman we Brokman ikisi hem direktorlar geňeşi bilen gepleşiklere gatnaşmak üçin kompaniýa gaýdyp geldiler.Soňra Altman X-da OpenAI myhman kartoçkasyny saklaýan suratyny ýerleşdirdi: "Ilkinji we soňky gezek şulardan birini geýýärin".

Agşam sagat 2-den soň,

Adamlaryň Altmany goldaýandyklary barada biragyzdan pikir edýändikleri baradaky soraga ýazan twitine Altman we beýlekiler bilen OpenAI-ni esaslandyran Elon Musk şeýle jogap berdi: “Direktorlar geňeşiniň näme üçin beýle karar berendigini halk köpçüliginiň bilmegi möhümdir; güýçli. ”Bu AI howpsuzlygy barada bolsa, bu tutuş planeta täsir eder. ”Bu, Muskyň OpenAI işgärleriniň ýer titremesi barada ilkinji gezek aç-açan düşündiriş bermegi.Soňra Musk birnäçe twitde teswir ýazyp, Geňeşi Altmany işden aýyrmagyň sebäplerini köpçülige aýan etmäge çagyrdy.

Kagyz kartoçkasy adaty kagyz önümleri

19-njy agşam,

Bu mesele bilen tanyş çeşme daşary ýurt habar beriş serişdelerine OpenAI-nyň wagtlaýyn baş müdiri Muratiniň işden boşadylan iki adamy gaýtadan işe almagy meýilleşdirýändigini we anyk wezipeleriň entek kesgitlenmändigini aýtdy.Şol wagt,Mulatti, Quoranyň ýerine ýetiriji direktory we dolandyryş geňeşiniň wekili Adam D 'Angelo bilen gepleşik geçirdi.

Emma, ​​gysga wagtyň içinde,

başga bir çeşme, OpenAI geňeşiniň esaslandyryjy Altmanyň ornuna Emmett Şary işe aljakdygyny mälim etdi.Şer Amerikaly telekeçi, Amazon.com Inc-e degişli wideo oýun akym platformasy bolan Twitch-iň esaslandyryjysy we öňki baş direktory hökmünde tanalýan 19-njy agşam, sagat 24 töweregi Microsoft-yň baş direktory Nadella birden habar ýaýratdy Altman, Brokman we gitmek üçin yzyndan gelen OpenAI-nyň öňki işgärleriniň Microsoft-a “täze ösen AI toparyna” ýolbaşçylyk etjekdigini habar berdi.

özleşdirmegi üpjün edýän çaphana


Iş wagty: Noýabr-21-2023