Dokalan bellik

 • GMW-W0014 ýöriteleşdirilen eşik ýuwmak belligi

  GMW-W0014 ýöriteleşdirilen eşik ýuwmak belligi

  Egin-eşik belligi egin-eşik we dokma önümleriniň möhüm bölegi, Her täze önüm markany görkezmek, özboluşly bolmagy üçin bellige mätäç.Markaňyza mahsus eşik belliklerini döredip bileris.Professional dizaýn hyzmatyny we ýokary hilli önümleri goşmak bilen.Egin-eşik kompaniýalary, egin-eşik lomaý satyjylary, egin-eşik satýanlar, dizaýnerler, tikinçiler, elde dokalan dokma önümlerini öndürijiler ýaly uly we kiçi kärhanalara çenli köp sanly müşderini üpjün edýäris.

  Egin-eşiklerimiz esasan iki tehnika: dokamak we çap etmek.

 • Lomaý ýöriteleşdirilen logotip, geýilýän futbolkalar üçin ýuwulýan göni dokalan bellik belligi

  Lomaý ýöriteleşdirilen logotip, geýilýän futbolkalar üçin ýuwulýan göni dokalan bellik belligi

  Dokalan etiket bilen çap edilen etiketkanyň arasyndaky esasy tapawut üç bölekden ybarat: materiallar dürli; Logotip harpy, nagyş Düşündiriş dürli. Iň az sargyt mukdary.Dokalan etiketka ýa-da çap edilen bellige garamazdan, geýim kesgitlemesini we markanyň şahsyýetini ýokarlandyrýan önüm.Önümlerimize marka bahasyny we marketing täsirini goşmak üçin eşik stiline, reňkine we matasyna görä iň laýyk belligi saýlamalydyrys.
 • Zawodyň bahasy Iň köp satylýan “Damask” nyşany “Softumşak boýun” belligi Öndüriji dokalan bellik

  Zawodyň bahasy Iň köp satylýan “Damask” nyşany “Softumşak boýun” belligi Öndüriji dokalan bellik

  Dokalan bellik bilen çap edilen belligiň arasyndaky tapawut:

  dokalan bellik çap edilen bellikden tapawutlanýar:

  Ilki bilen, material ýüplük , ähli logotip, harplar, nagyşlar, nyşanlar, sanlar dokalan ýüplük bilen aňladylýar; dizaýnyňyzda näçe reňk, ýüplük belligi näçe reňk talap edýär.

  Ikinji .Dokalan bellik Etiketkanyň mazmunyna görä uzynlyk we giňişlik çyzyklaryny tertipläň we belligi dokalyň.

  Üçünjiden, dokma üçin başlangyjy tertipläň köp zähmet we wagt sarp eder, çykdajylaryň ýokarlanmagyna we enjamyň gaty çalt işlemegine sebäp bolýar. Şonuň üçin dokalan etiket elmydama belli bir sargyt mukdaryny talap eder we bahasy çap edilen bellikden has ýokarydyr. Elmydama ýokary derejeli eşikler ýa-da önümler üçin.

 • Cheapörite arzan logotip matalar bellikleri Garmen dokalan boýun bellikleri

  Cheapörite arzan logotip matalar bellikleri Garmen dokalan boýun bellikleri

  GML-W0026

  Dokalan belliktapawutlanýart dançap edilen bellik :.Dokalan bellik, köplenç marka bilen eşik aýratynlyklaryny ýa-da eşikleriň degişli markalaryny görkezmek üçin niýetlenendirharplar ýa-da LOGO.Esasan iki görnüşe bölünýär: dokamak we kesmek.Dokalan gyrasy mata belligi: zerur bolandabelligigyrasy diýlip atlandyrylýan dokamak zerurlygynyň giňligine laýyklykdabelligi.Gyralary kesýän mata belligi: Adyndan görnüşi ýaly, bir bölekde dokalan mata ýaly ýörite ýokary tizlikli maşynda, soňra bolsa belligiň giňligine görä zolaklara bölünýär.Poliesteriň ýylylyk we eriş aýratynlyklary sebäpli ýüplükler gyrasy bolmazdan kesilende biri-birine ýapyşýar.

 • Lomaý sarp ediş nyşany, ýuwulýan göni egin-eşik üçin dokalan ýazgylar

  Lomaý sarp ediş nyşany, ýuwulýan göni egin-eşik üçin dokalan ýazgylar

  Dokalan etiket öndürijilerimiz. Dokalan ýazgylarymyz doly düzülip bilner, ýörite nyşanly dokalan ýazgylar butiklerden, stil we aksesuar telekeçilerinden başlap, iri geýim kompaniýalaryna we tikinçilik kompaniýalaryna çenli meşhur.Professional mata ýazgylary bilen özboluşly şahsyýetini döretmekde müňlerçe müşderä kömek etdik.

  Qualityokary hilli dokma prosesi, saýlan sapak reňkleriňiz bilen şahsy dizaýnyňyzy döredýär.Ahyrky netije, keşdeli belliklere garanyňda has çydamly, Professional hil belligi.

 • Endörite ýokary derejeli eşik bellikleri kümüş sapak nyşany dokalan ýazgylar

  Endörite ýokary derejeli eşik bellikleri kümüş sapak nyşany dokalan ýazgylar

  Dokalan etiketkanyň artykmaçlyklary we kemçilikleri haýsylar?Geliňýöriteleşen bizöndürijidokalan önümler tell youdogry:

  Tdokalan etiketkanyň artykmaçlyklary:

  1. Bellikgötermektekst, nagyş we LOGO.Bu mazmunsapak bilen aralaşmak arkaly aňladylýars.Poliester sapaks bolup durýaradatça ulanylýar, arassa pagta sapak bolsaseýrekulanylýar.Şeýlelik bilen bazarda dokalan belliks bolup durýarköplenç poliester sapakdokalan.

  2. TOliň täsir galdyryjydokalan belligiň artykmaçlygy, näçe ýuwulsa-da, mazmuny reňksiz bolmazlygydyr.

  Dokalan etiketkanyň kemçilikleri:

  1. Bardokalan etiketkanyň gyrasyny bejermegiň iki usuly. Burninggyrasywegysmak gyrasy.Bahasyndan bärigysmak gyrasybolup durýargaty gowybeýik, köpüsi ýanmagy saýlaýargyrasyýaly problemalara sebäp bolýar.Gyralarynda birneme kyn.

  2. Dokalanbelligideň bolmaz wegaharlandyryjyeger bolsakesildigowy däl.Buadamgeýmekeşiklere, bellige degýän bölegigaty oňaýsyz.Şeýdip ,.marka belligigeýýän tarapyndan kesilip bilner.Themarka belligibu eşigiň we markanyň nyşanydyr.Eger kesilse, bellik manysyny ýitirer.

  3. Sdokalan etiket sapakdan ýasalýar, adatça LOGO, nagyş we tekstiň aňlatmasy asyl dizaýn çyzgysyndan tapawutlanýar.Teklip: Dokalan bellikler ulanylmaly bolsa, ýerleşdirmek has gowudyrbelligiýakasynyň aşagynda.Ony ulanmak has gowudyronpalto, kurtka ýa-da eşik, etiketkanyň gyralarynyň gaharyny getirmeginiň öňüni alar.

 • Omörite Essentials eşik belligi End Fold Main Label Hoodie Switer eşik dokalan etiketka

  Omörite Essentials eşik belligi End Fold Main Label Hoodie Switer eşik dokalan etiketka

  Näme üçin köp?egin-eşik öndüriji poliester materialyny saýlaň bergisi üçin?

  Müşderiniň eşik belligi üçin aýratyn talaplary bolmasa, belligiň materialy adatça poliester bolýar.Arassa pagta, neýlon, etrap we ş.m. ýaly materiallaryň köp görnüşi bar.Näme üçin poliester saýlamaly?Poliester matanyň aýratynlyklaryna göz aýlalyň.

  Poliester matanyň artykmaçlyklary, onuň gyrma garşylygy we görnüşini goramakdyr.Şonuň üçin poliester matasy eşik üçin örän amatlydyrwe bellik.Gündelik durmuşda ulanylýan himiki süýümli egin-eşik matasynyň bir görnüşine öwrüldi.

  Poliester matalaryň aşakdaky aýratynlyklary bar

  1. Poliester matanyň ýokary güýji we elastik çydamlylygy bar, şonuň üçin ol berk we çydamly, gyralara çydamly we ütüksizdir.

  2, poliester matanyň çyglylygynyň siňdirilmegi pes, gaty duýgy geýýär, şol bir wagtyň özünde daşky görnüşe we rahatlyga täsir edýän statiki elektrik, hapa getirmek aňsat.Şeýle-de bolsa, ýuwlandan soň guratmak aňsat, çygly güýç peselmeýär, deformasiýa ýok we ýuwulýan ýerine ýetirijiligi gowy.

  3, poliester oňat ýylylyga garşylygy, termoplastikasy bolan birleşdirilen süýümli mata bolup, ýalpyldawuk eteklere edilip bilner.Bu aralykda, poliester matanyň eremegine garşylygy pes we gurak we uçgun bilen ýüzbe-ýüz bolanda deşik döretmek aňsat.Şonuň üçin geýim, çilim gabyklaryndan, uçgunlardan we beýleki aragatnaşyklardan gaça durmaga synanyşmalydyr.

  4. Poliester matanyň ýagtylyga has gowy garşylygy bar.Akril süýümden has erbet bolmakdan başga-da, onuň güne garşylygy tebigy süýüm matasyndan has gowudyr.Esasanam güne garşylygyndaky aýnada akril süýüme deň diýen ýaly gaty gowy

  5. Poliester matanyň dürli himiki maddalara gowy garşylygy bar.Zyýan derejesine çenli kislota, aşgar uly däl, şol bir wagtyň özünde galyndydan gorkmaýar, güjükden gorkmaýar.

  Şonuň üçin egin-eşik öndürijileriniň köpüsi çig mal hökmünde poliester saýlardokalan bellik

 • Qualityokary hilli reňkli adaty at markasy Logotip geýim üçin dokalan bellik belligi

  Qualityokary hilli reňkli adaty at markasy Logotip geýim üçin dokalan bellik belligi

  Dokalan bellik geýimlerde iň köp ýaýran marka belligi, Thebellik mazmunydokalýan ýüplügi düzeltmek we dokamak üçin ýüplügi ulanmak arkaly dokalýarlogo,sözler, harplar, grafika, sanlar, üç ölçegli bellikler.

  Cgyrasy bejergisi bilen örtülen, gyrasy gyralary we gyzgyn kesiş belligi bar. 

  Hgyrasybelligi:

  Adyndan görnüşi ýaly, ýörite ýokary tizlikli maşynda mata ýaly bir bölekde dokalýaryssynyşanyň giňligine görä zolaklara bölüň.Poliesteriň ýylylyk we eriş aýratynlyklary sebäpli ýüplükler gyrasy bolmazdan kesilende biri-birine ýapyşýar.Şol sebäpli hem daşky görnüşi we duýgusy belli bir derejede täsir eder, gowy enjam has gowy bolar, adaty elektrik ýyladyş pyçagyndan ultrases kesilmegi has gowy bolar.Mata bellikleriniň zolaklary gönüden-göni tertiplenip, gaýtadan işlemek üçin egin-eşik fabriklerine iberilip bilner;Talaplar berk bolsa, ony kesmeli we buklamaly.Computereke kompýuter quakkard komponentiniň iň giňligi 20 sm.Quakkard komponentleriniň sanyny köpeltmek bilen has giň logotipler dokalyp, has uly şekiller gaýtadan işlenip bilner.

 • Örän oňat hilli highokary dykyzlykly dokalan bellik boýn belligi dokalan eşik belligi

  Örän oňat hilli highokary dykyzlykly dokalan bellik boýn belligi dokalan eşik belligi

  Dokalan bellik geýimlerde iň köp ýaýran marka belligi, Thebellik mazmunyýüpi düzeltmek bilen dokalýarsapakwe dokamaksapakaňlatmak üçinlogo,sözler, harplar, grafika, sanlar, üç ölçegli bellikler.

  Önüm atributlaryna görä, ony iki kategoriýa bölmek bolar: uçar standarty we atlas standarty.

  Uçar standarty: Mata gurluşy ýaly geýim, ýönekeý tekiz standartyna bir gezek dokalsa, ýönekeý.Adatça, egrilen, ýa-da gara ýa-da ak, şonuň üçin ak we ak we tekiz, açyk fon reňk belligi bar, köplenç ak tekiz, garaňky adatça gara tekiz.Mata etiketkasynyň nagşy we reňki esasan dokalýan ýüplük bilen aňladylýar we egrilen ýüplügiň üstünden geçmegiň täsiri sebäpli görkezilen reňk başgaça bolar.Enjamyň dokalan ýüplügiň görnüşleriniň çäkliligi sebäpli, reňk çäklidir, adatça 8 görnüşde.Aboveokardan görnüşi ýaly, bahanyň bölekleri: matanyň ini, ýagny ulanylýan egrem mukdary;Matanyň uzynlygy we meridianyň boýundaky her reňkiň uzynlygy.Has jikme-jik we reňk bildirmek üçin, iki taraplaýyn diýilýän ähli dokma önümlerini iki esse köpeldiň, eger bir reňk üç ölçegli bolsa, agyr ýük diýilýän ýüplük goşuň.Hinguwmakdan we ulaltmakdan başga-da, tekiz iki taraplaýyn ýazgylary ulanmak.Geýim bellikleri nagşy aňlatmak üçin ýüplükdir we asyl grafiki dizaýn bilen tapawutlar bolmaly, şonuň üçin nusga tassyklamasyz köpçülikleýin önüm öndürmek mümkin däl.

 • Custörite jadylaýyş nagyşlaryny tikiň Logotip geýim üçin ýuwulýan mata dokalan boýun boýunlary

  Custörite jadylaýyş nagyşlaryny tikiň Logotip geýim üçin ýuwulýan mata dokalan boýun boýunlary

  Egin-eşik dokma önümleriniň möhüm bölegi, marka aňlatmasy, marka marketingi, markany şöhlelendirmek wezipesini ýerine ýetirýär, şonuň üçin has köp üns bermeli bolýarys.Egin-eşik markasy üçin, marka maglumatlaryny beýan etmek bilen önümlerine gabat gelmek üçin özboluşly we özüne çekiji belligi dizaýn etmeli. Umuman, çap edilen bellik we dokalan bellik iň köp ýaýran ýazgydyr.

  Dokalan bellik geýimlerde iň köp ýaýran marka belligi, Thebellik mazmunyýüpi düzeltmek bilen dokalýarsapakwe dokamaksapakaňlatmak üçinlogo,sözler, harplar, grafika, sanlar, üç ölçegli bellikler.

  Dokalan bellik hakda has giňişleýin bileliň.Dokalan etiketkanyň bellitikilen eşiklerde, balakda,haly, haly, düşek we beýleki dokma önümleri.Ctekst, harplar,sözleri, LOGO nagşydegişlilikde marka.Dokalan etiket prosesi köp jikme-jiklikleri öz içine alýar: dokalan etiketkanyň gurama ululygyny meýilleşdirmek, dokalan etiketkanyň taýýar we ýarym taýýar önümleriniň aýratynlyklary, çig maly saýlamak we dokma taýýarlygy, egriji we dokma dykyzlygy, gurama gurluşy we gamyş prosesi, nagyş dizaýny .Olaryň arasynda gül ýasamak ýazmak onuň diňe bir bölegi bolup, ilki bilen iň amatly prosesi kesgitläň we soňra tabak ýasamagy ýazyň.

 • Lýuks matalar bellikleri omakkard Altyn logotip, eşik üçin gyzgyn kesilen Damask dokalan bellikler

  Lýuks matalar bellikleri omakkard Altyn logotip, eşik üçin gyzgyn kesilen Damask dokalan bellikler

  Dokalan bellik geýimlerde iň köp ýaýran marka belligi, Thebellik mazmunyýüpi düzeltmek bilen dokalýarsapakwe dokamaksapakaňlatmak üçinlogo,sözler, harplar, grafika, sanlar, üç ölçegli bellikler.

  Dokalan etiketkanyň dykyzlygy barada bize habar beriň

  1. Eriş dykyzlygy: Esasan trikota frame çarçuwasynda berkidilen gamyş görnüşi we gamyş usuly bilen kesgitlenýär.Ikinjiden, ýük daşama belgisiniň kiçelmegi hem täsir edýär.Bu guramaçylyk gurluşy, çig mal, dartgynlylyk we ýük daşaýyş belgisiniň giňligine täsir edýän beýleki faktorlar bilen baglanyşykly.Şol bir maşynyň ortasy bilen iki tarapynyň arasynda belli bir tapawut bar.Bedeniň galan bölekleri birmeňzeş bolanda, ýumşak dokumalar, inçe ýüplükler ýa-da ownuk dokma dykyzlygy bilen dokalmagyň gysyş tizligi belli bir aralykda has uly bolýar

  Dokma dykyzlygy: Dokalan belligiň uzynlygyna we dokalan belginiň ýüzüne täsir edýän möhüm faktor.Esasan dokalýan dokma dykyzlygy we maglumatlardaky yza çekilmeýän signal bilen kesgitlenýär we soňra iberiş bellikleriniň gysylmagy bilen täsir edýär.Bu we gurama gurluşy, çig mal, dartgynlyk, togalanýan sürtülme derejesi we ş.m.Şol sebäpden, şol bir maglumatlar we şol bir dokma birmeňzeş dykyzlyk dykyzlygyny ulanýan hem bolsa, iberiş bellikleriniň hakyky dokma dykyzlygy birmeňzeş bolup bilmez.Şonuň üçin hakyky önümçilikde görkezilen dykyzlyga ýetmek üçin diňe dokma dykyzlygy talap edilýär we dokma dykyzlygy dişli enjamlar diňe anyk ýagdaý düzedişlerine laýyklykda ussahanadyr.Täze dokalýan enjamlar, dokma enjamlaryny çalyşmak üçin adam elleriniň ýerine elektrik diskleri ulanýarlar。

  Dokma we dokma: Dokma we dokma görnüşi egriji we dokma dykyzlygy we gurluşy bilen utgaşdyrylmalydyralhas gowy netije.

  Her bir owadan zat dokamak isleseňizbölegiäsgermezlik edip bolmaýar, dokalan bellik diňe bir ýasalmaýarboýn belligi, ululyk belligi we ş.m. köp sanly owadan suratlary dokap biler.

 • Köp reňkli dokalan etiketka geýim etiketkasy şahsylaşdyrylan eşik bellikleri

  Köp reňkli dokalan etiketka geýim etiketkasy şahsylaşdyrylan eşik bellikleri

  Egin-eşik pudagynda matalardan başga-da, dokma we egin-eşik önümleri üçin ulanylýan ähli materiallara dokma we egin-eşik esbaplary, şol sanda dürli asma, örtük, padding, tikin ýüpi, berkidiji materiallar, bezeg materiallary, bellik materiallary, gaplama materiallary diýip atlandyryp bolar. we ş.m.Bu kömekçi materiallaryň hemmesi, önümiň içerki hili ýa-da daşarky hili bilen möhüm ähmiýete eýe.Haýsy eşik esbaplarynyň önümiň jikme-jikliklerine degişlidigine şek ýok.Emma jikme-jiklikler köplenç dokma we egin-eşik önümleriniň ykbalyny kesgitläp biler.Garnituralar köplenç dokma we egin-eşik önümleriniň toplumynyň (bölekleriniň) dizaýnynda we hilinde uly rol oýnaýar, kämahal matanyň özündenem ýokary bolýar.Garnituralar kiçi bolsa-da, hili ýokary bolmasa, ähli önüm, hatda dokma we egin-eşik markasy hem ulanylar.

  Käbir dokalan ýazgylar bolup biler käbirleri dekolizasiýa ýuwlandan soň, sebäbi ýüplügiň boýamak täsiri gowy däl.Käbirleri önümçilik tehnologiýasy ýeterlik däl.Müşderilerimiz suwumyzdan gaty kanagatlanýarlardokalan ýazgylar, sebäbi hilimiz kepillendirilýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2