ÖNÜMLER

 • GMW-W0014 ýöriteleşdirilen eşik ýuwmak belligi

  GMW-W0014 ýöriteleşdirilen eşik ýuwmak belligi

  Egin-eşik belligi egin-eşik we dokma önümleriniň möhüm bölegi, Her täze önüm markany görkezmek, özboluşly bolmagy üçin bellige mätäç.Markaňyza mahsus eşik belliklerini döredip bileris.Professional dizaýn hyzmatyny we ýokary hilli önümleri goşmak bilen.Egin-eşik kompaniýalary, egin-eşik lomaý satyjylary, egin-eşik satýanlar, dizaýnerler, tikinçiler, elde dokalan dokma önümlerini öndürijiler ýaly uly we kiçi kärhanalara çenli köp sanly müşderini üpjün edýäris.

  Egin-eşiklerimiz esasan iki tehnika: dokamak we çap etmek.

 • Designörite dizaýn kagyzy öz-özüne ýelmeýän stiker

  Designörite dizaýn kagyzy öz-özüne ýelmeýän stiker

  Geometriýa çap ediji öndüriji özleşdirmegi goldaýar, stikeri öz desganyňyz bilen edip bilersiňiz, stikeri özleşdirmek üçin dürli görnüşleri hödürleýäris.

  Material: örtülen kagyz, ýazuw kagyzy, kümüş poliester, PET, PE, PVC, winil we ş.m.

  Ölçegi: 30 * 30 sm-den aşakdaky islendik adaty ululyk.

  Şekil: Tegelek, gönüburçluk, inedördül görnüş. Heartürek görnüşi, ýyldyz görnüşi we islendik kubok görnüşi.

  Surerüsti bejergisi: matdan ýasalan ýer, ýalpyldawuk ýüz, gurluş we ş.m.

  Heselimleýji berkitme, gowşak, orta, güýçli.

  Ulanylyşy: gaplamak, önümler, geýimler, gutular, kitaplar, sowgat; möhür konwertleri, gutular, sumkalar we ş.m. götermek üçin nyşan, maglumat, görkezme.

   

   

   

   

   

 • Iýmit derejesi Öz-özüne ýelmeýän çaga stolunyň düşegi

  Iýmit derejesi Öz-özüne ýelmeýän çaga stolunyň düşegi

  Nahar wagtynda bagtly çaga:

  Bu tablisa düşekleri üpjün edýärarassa we reňklibolup biljek nahar ýüzleriislendik stola aňsatlyk bilen ýelimlenýär.

  Bilendürli dizaýnlar, çagaňyz ýa-da çagaňyz nahar wagtynda hiç wagt ýadamaz.

  Bu ýerleşdirmeler hem üpjün edýärokuw güýmenjesinahar iýýän wagtyňyz çagaňyza täze zatlar öwrenmäge kömek etmek.

  Öýde ýa-da ýolda bolsaňyzam, bu ýerler syýahat üçin ajaýyp.Çagaňyzyň naharyny has lezzetli ediň.

   

  Ulanmak aňsat we ýönekeý:

  Bir gezek ulanylýan ýerlerimiz ene-atalara rahatlyk berýär.Biziň bilen bulaşyk nahar bilen hoşlaşyňulanmak aňsat plasematlar.

  Plyönekeý ýelim zolagyny ýyrtyň, düşegi islendik ýere goýuň we nahar iýip otyrkaňyz çaganyň bulaşmagyna tomaşa ediň.

  Gutaranyňyzdan soň, düşegi aýyryň we zyňyň.

   

   

  Çaga we daşky gurşaw üçin howpsuz

  BPA-dan boşplastmassa: bir gezek ulanylýan plasematlar ýeňil plastmassadan ýasalýar wegurşunsyz, PVC we BPA.

  Bu ýerleşdirmeler çagalar we ulular üçin howpsuz we sagdyn bolmak üçin niýetlenendir.

  Önümlerinde zyýanly himiki maddalaryň ýokdugyna göz ýetirmek üçin BPA-dan erkin plastmassalary ulanmak.Bu bir gezek ulanylýan plasematlar, çagalarynyň naharhanasyny amatly we arassa, arassa, tertipli saklamak isleýän ene-atalar üçin iň oňat çözgütdir.

   

  Ajaýyp ululygy:

  Size:30.48 sm x 45,6 sm laminirlenen okuw ýerleri çagalar üçin saçakda ýa-da ertirlik naharynda nahar iýmek ýa-da nahar iýmek üçin ajaýyp.

  Düşekler çagalar üçin köp nahar meýdançasyny üpjün edýär, şol bir wagtyň özünde gyzykly we reňkli grafika bilen bilim guraly bolup hyzmat edýär.Gowy hilli materiallardan ýasalan bu MATS çydamly we arassalanmak aňsat, olary maşgalanyň gündelik naharlaryna amaly goşundy edýär.Çagalar iýmekden lezzet alarlar

   

  Arassalamak aňsat:

  Diňe gerekli ýelmeşme, galyndy galdyrman nahar iýýän wagtyňyz stoluňyzy arassa saklar.Indi ýelmeýän bulaşyklyklary aýyrmakda ýa-da mebelleriňize zeper ýetirmekden gorkmaň.Bu MATS şemaly arassalamak üçin döredilip, naharyňyzdan lezzet almaga has köp wagt we arassalamak üçin az wagt berýär.Childrenaş çagalary bolan maşgalalar ýa-da durmuşyny ýönekeýleşdirmek isleýänler üçin ajaýyp.Bu innowasion MATS bilen kynçylyksyz nahar wagtyny hoş geldiňiz.

 • “Customizaiotn” ýörite kagyzy “Logo Custom” bilen şaý-sepler belliklerini goldaň

  “Customizaiotn” ýörite kagyzy “Logo Custom” bilen şaý-sepler belliklerini goldaň

  Geometriýa çap ediji,barçap maşynlarynyň köp görnüşiwe önümçilik liniýalary. Biz arzan bahadan lýuks önümlere çenli kagyz bahalandyrylýan önümleri we mata çap edilen önümleri hödürläp bileris.ähli özleşdirmäni goldaňmüşderimiziň isleglerini kanagatlandyrýar.

  Kagyz görnüşleri: 250-1600g örtülen kagyz, kartoşka, kraft kagyz, yz kagyzy, mata ýa-da ýöriteleşdirilen

  çap etmegiň opsiýalary: reňkli reňk çap etmek, cmyk reňk çap etmek, ýüpek ekrany çap etmek.

  reňk görnüşleri: Nokat reňki, cmyk reňk, altyn folga, kümüş folga, metal folga, UV.

  Şekil görnüşleri: göni kesilen, tegelek burç, halaýan erkin görnüşiňiz.

  Beýleki amal wariantlary: nagyşlamak, çykarmak, içi boş, mat ýagy, ýalpyldawuk ýag, materiýa laminasiýa, ýalpyldawuk laminasiýa.

  Garnituralar opsiýasy: kottej setiri, setir belligi, mumdan ýasalan elet, ýaý, ýöriteleşdirilen

 • ODM Zawody Hususy Egin-eşik Etiketkasy Tag OEM omörite Hususy Marka Logotipi Egin eşikleri üçin bukulan dokma maşynynyň ak Damask dokalan boýun belgileri

  ODM Zawody Hususy Egin-eşik Etiketkasy Tag OEM omörite Hususy Marka Logotipi Egin eşikleri üçin bukulan dokma maşynynyň ak Damask dokalan boýun belgileri

  Bu önüm, ajaýyp nagyşlary we jikme-jiklikleri hödürläp biljek ösen çaphana tehnologiýasyny ulanyp, ýokary hilli lenta materialyndan tikilen eşik ýakasy belligi.Onuň ýumşak rahatlygy, ýelmeşmegi we berkligi ony täjirçilik markalary bolsun ýa-da şahsy eşikler bolsun, ähli eşikler üçin amatly edýär.Lentalar bilen çap edilen eşik ýakasy ýazgylary ekologiýa taýdan durnukly görnüş we markanyň tanalmagyny ýokarlandyrmagyň täsirli usulydyr.Bu önüm modanyň we hiliň nyşany bolup, eşikleriňizi özboluşly edýär we has köp sarp edijini özüne çekýär

 • 2023 Gowy hilli OEM Qualityokary hilli eşik markasy Hang Tag (HG011)

  2023 Gowy hilli OEM Qualityokary hilli eşik markasy Hang Tag (HG011)

  Geometriýa çap ediji,barçap maşynlarynyň köp görnüşiwe önümçilik liniýalary. Biz arzan bahadan lýuks önümlere çenli kagyz bahalandyrylýan önümleri we mata çap edilen önümleri hödürläp bileris.ähli özleşdirmäni goldaňmüşderimiziň isleglerini kanagatlandyrýar.

  Kagyz görnüşleri: 250-1600g örtülen kagyz, kartoşka, kraft kagyz, yz kagyzy, mata ýa-da ýöriteleşdirilen

  çap etmegiň opsiýalary: reňkli reňk çap etmek, cmyk reňk çap etmek, ýüpek ekrany çap etmek.

  reňk görnüşleri: Nokat reňki, cmyk reňk, altyn folga, kümüş folga, metal folga, UV.

  Beýleki amal wariantlary: nagyşlamak, çykarmak, içi boş, mat ýagy, ýalpyldawuk ýag, materiýa laminasiýa, ýalpyldawuk laminasiýa.

  Garnituralar opsiýasy: kottej setiri, setir belligi, mumdan ýasalan elet, ýaý, ýöriteleşdirilen

 • Asyl dizaýn Egin-eşik üçin golografiki gyzgyn möhürleýji asma

  Asyl dizaýn Egin-eşik üçin golografiki gyzgyn möhürleýji asma

  Material: 700gsm kraft kagyz.

  Amal: çap etmek

  Kagyz üçin düzülip bilnergalyňlygy, gurluşy, çap edilmegi, üstki prosesi, reňkiwe ş.m.

  Amal opsiýalary:Spot UV, altyn folga, kümüş folga, metal gyzgyn möhürleme, içi boş dizaýn, örtülen dizaýn nagyşlary, debossing we ş.m.

  Faceerüsti bejermek:mat ýagy, ýalpyldawuk ýag, mat laminasiýa, ýalpyldawuk laminasiýa, gurluşwe ş.m.

  Setir görnüşleri:pagta sim, poliester sim, mum sim, neýlon sim.hemp sim, plastmassa bellikli sim, möhür gulpy bilen sim.ribbon, organza we ş.m.

  Garnituralar: kirpik, howpsuzlyk berkitmesi, küýze we ş.m.

  Bellikönüme, adatça eşiklere ýa-da aksesuarlara dakylýars, plastik gulply sim ulanyp.

  Asylan bellikler bolup bilermarka, önüm maglumatlary görkezmek ýa-da bezeg elementlerini goşmak üçin ulanylýarönüme.

  Bellik üçin ähli görnüşleri, şol sanda kagyz görnüşi, nepislik, çap etmek, ýörite amal, ýerüsti bezeg we ş.m. goldaýarys, hoş geldiňizbilen habarlaşyň markaňyz üçin özboluşly asma belligini sazlamak üçin!

 • Egin-eşik markasy üçin adaty arzanladyş dokalan bellikler

  Egin-eşik markasy üçin adaty arzanladyş dokalan bellikler

  Şahsylaşdyrylan eşik bellikleri, markaňyza özboluşlylyk berýär we beýlekilerden tapawutlanmagyna kömek edýärmarkalary. Sizde bolup bilerköppikirleriňizi dizaýn ediňeşik belligi, ýöne ahyrsoňunda pikiriňize düşünip biljek we dizaýnyňyzy a-a öwürmäge kömek edip biljek üpjünçi tapmaly bolarsyňyzbelligi hakykatda ulanylyp bilnerseniňeşikler.Dokalan ýazgylary, çap edilen bellikleri, ideg belliklerini, 13 ýyllyk asma haltalary ýerine ýetirmekde ýöriteleşen üpjün ediji.Etiketkalaryňyz üçin ähli özleşdirmeleri goldaýarys, sitata almak üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Kagyz kartoçkasy zawody, adaty aýak şekilli jorap belligi asylýan belligi üpjün edýär

  Kagyz kartoçkasy zawody, adaty aýak şekilli jorap belligi asylýan belligi üpjün edýär

  Material: 400gsm örtülen kagyz.

  Amal: çap etmek, kesmek

  Kagyz üçin düzülip bilnergalyňlygy, gurluşy, çap edilmegi, üstki prosesi, reňkiwe ş.m.

  Amal opsiýalary:Spot UV, altyn folga, kümüş folga, metal gyzgyn möhürleme, içi boş dizaýn, örtülen dizaýn nagyşlary, debossing we ş.m.

  Faceerüsti bejermek:mat ýagy, ýalpyldawuk ýag, mat laminasiýa, ýalpyldawuk laminasiýa, gurluşwe ş.m.

  Setir görnüşleri:pagta sim, poliester sim, mum sim, neýlon sim.hemp sim, plastmassa bellikli sim, möhür gulpy bilen sim.ribbon, organza we ş.m.

  Garnituralar: kirpik, howpsuzlyk berkitmesi, küýze we ş.m.

  Bellikönüme, adatça eşiklere ýa-da aksesuarlara dakylýars, plastik gulply sim ulanyp.

  Asylan bellikler bolup bilermarka, önüm maglumatlary görkezmek ýa-da bezeg elementlerini goşmak üçin ulanylýarönüme.

  Bellik üçin ähli görnüşleri, şol sanda kagyz görnüşi, nepislik, çap etmek, ýörite amal, ýerüsti bezeg we ş.m. goldaýarys, hoş geldiňizbilen habarlaşyň markaňyz üçin özboluşly asma belligini sazlamak üçin!

 • Customörite gaýtadan işlenen senet kagyzy asma belligi, logotipli swing belligi üçin Hytaý öndürijisi

  Customörite gaýtadan işlenen senet kagyzy asma belligi, logotipli swing belligi üçin Hytaý öndürijisi

  Swing belliklerimiz elýeterli, mugt dizaýn we çalt eltip bermek. Biziň logotipimiz Swing bellikleri düýbünden özleşdirilip bilner your öz logotipiňizi ýa-da çeper eserleriňizi ulanyp, bellikleriňizi ajaýyp dizaýny özleşdirip, hünär görkeziş usulyny beriň.

  Tekst we gabat gelýän nyşan ýa-da öz logotipiňiz bilen özboluşly swing belligini dörediň, saýlamak üçin birnäçe gyzykly şekil bar we dizaýnyňyz ýokary hilli kagyz, plastmassa, kanwas, pagta lentasy, lenta we ş.m. 

  Salgy belliklerimiz, ulanmaga taýyn bolar ýaly deşilen deşik bilen gelýär.Swing tag setirini saýlap, döredijilikli boluň: has rustiki görünmek üçin ekiz ýa-da ýüplük ýaly tebigy materiallary saýlaň ýa-da reňkli egrilen lenta bilen has ýeňil we gyzykly öwüşgin alyň.

   

  Salgylanma nusgasy: Ölçegi:40 × 40mm

  Kagyz:600g örtülen kagyz,

  Faceerüsti bejermek:laminasiýa ýok 

  Çap etmek:reňk

  Deşik:null.

 • Zawodyň çeşmesi Bir Stocka ölçegi San eşik bellikleri Ölçeg dokalan bellikler Egin-eşik üçin boýun belgisi

  Zawodyň çeşmesi Bir Stocka ölçegi San eşik bellikleri Ölçeg dokalan bellikler Egin-eşik üçin boýun belgisi

  Çap etmekbelligi 

  Söwda nyşanynyň matasy Çap ediş maşynyna ýerleşdirilip, Ink bilen çap edilýär.Çap etmek usuly dürli materiallara görä göz öňünde tutulýarwe adaty ýuwulanda çap etmegiň aňsatlyk bilen öçmejekdigine kepil geçmeli.Çap etmegiň usuly 1. Çygly syýa çap etmek2.Gyzgyn möhürleme,3. Elektron çap etmek-

 • Gül altyn folga kagyz belligi egin-eşik adaty nagyşly zawod

  Gül altyn folga kagyz belligi egin-eşik adaty nagyşly zawod

  Material: 600gsm kartoşka kagyzy.

  Amal: çap,

  Kagyz üçin düzülip bilnergalyňlygy, gurluşy, çap edilmegi, üstki prosesi, reňkiwe ş.m.

  Amal opsiýalary:Spot UV, altyn folga, kümüş folga, metal gyzgyn möhürleme, içi boş dizaýn, örtülen dizaýn nagyşlary, debossing we ş.m.

  Faceerüsti bejermek:mat ýagy, ýalpyldawuk ýag, mat laminasiýa, ýalpyldawuk laminasiýa, gurluşwe ş.m.

  Setir görnüşleri:pagta sim, poliester sim, mum sim, neýlon sim.hemp sim, plastmassa bellikli sim, möhür gulpy bilen sim.ribbon, organza we ş.m.

  Garnituralar: kirpik, howpsuzlyk berkitmesi, küýze we ş.m.

  Bellikönüme, adatça eşiklere ýa-da aksesuarlara dakylýars, plastik gulply sim ulanyp.

  Asylan bellikler bolup bilermarka, önüm maglumatlary görkezmek ýa-da bezeg elementlerini goşmak üçin ulanylýarönüme.

  Bellik üçin ähli görnüşleri, şol sanda kagyz görnüşi, nepislik, çap etmek, ýörite amal, ýerüsti bezeg we ş.m. goldaýarys, hoş geldiňizbilen habarlaşyň markaňyz üçin özboluşly asma belligini sazlamak üçin!

123456Indiki>>> Sahypa 1/12