2024-nji ýylda haýsy reňkler iň meşhur bolar?

2023-nji ýylyň ahyry, şu wagt egin-eşik senagaty, gaplaýyş senagaty, çaphana senagaty, el sumkasy we ş.m.

indiki ýylky meşhur reňk bilen gyzyklanýar.

 

2024-nji ýylda haýsy reňkler iň meşhur bolar?

Pantone-nyň 2024-nji ýyldaky reňki PANTONE 13-1023 Peach Fuzz, hyzmat edýän ýumşak we terbiýeli şetdaly kölegesi

haýallamak we özümize we birek-birege ideg etmek üçin ýatlatma hökmünde.

şetdaly fuzz reňk asma belligi

 

Şetdaly bulaşyk haýsy reňk?

Şetdaly Fuzz özümizi we başgalary terbiýelemek islegimizi ele alýar.Hemmesini gurşap alýan mahmal ýumşak şetdaly äheňi

spdessur aňy, bedeni we ruhy baýlaşdyrýar.

Romantiki reňkiň ady, reňk bilen baglanyşykly taktil duýgurlygy görkezýär: mahmal şetdaly, ýumşak marabou ýelekleri,

we gülgüne we mämişi öwüşgin hakda pikirlenende, üzüm üzüm atlaslary we ýüpekler hemmesi ýada düşýär.

 

2024 meşhur reňkli eşik boýnunyň belligi

Şahyrana we romantik, üzüm öwüşginli arassa şetdaly äheňi, reňki geçmişi görkezýär, ýöne a bilen üýtgedildi

häzirki zaman gurşawy.Duýgur, ýöne süýji we howaly, täze döwrebaplygy döredýär.

Şetdaly bulaşyk reňkli eşik belligi

 

 

Näme üçin ýylyň reňki hökmünde saýlandy?

“Closeakynlyga we baglanyşyga bolan dogabitdi islegimizi gaýtalaýan bir reňk gözlänimizde, ýylylyk bilen reňkli reňk saýladyk.

we häzirki zaman nepisligi."Pantone reňk ýerine ýetiriji direktory Leatrice Eiseman" Rehim-şepagat bilen rezonans döredýän, täsirli gujak açýan we köpri bilen köpri gurýan kölegeebedi ýaşlar. ”

 meşhur reňk belligi

“2024-nji ýyla girenimizde, bize aýratyn görnüp duran käbir zatlar, durmuş ýörelgesidir

täze many "-diýdi.
“Biz bu başagaýlyk döwründe durmuşymyzyň köp tarapynda ýaşadyk we şonuň netijesinde terbiýe zerurlygymyz,

has asuda geljegi göz öňüne getirenimizde duýgudaşlyk we rehimdarlyk güýçlenýär. "

 

Geljek ýyl reňk tendensiýasyna göz ýetirenimizde, dizaýnerler ol ýerdäki çeper eserleriň, egin-eşik pudagynyň ugruny bilýärler,

Geýimleri şetdaly bulaşyk reňk bilen dizaýn edip bilerler, aboýn belligi ,swing belligi, hatdaideg belligi, şetdaly reňkli bulaşyk gaplama sumkasy, tendensiýa laýyk,2024-nji ýylda gowy satuw almak üçin.


Iş wagty: 26-2023-nji dekabry