Çap edilen bellik

 • OEM zawodynyň markasynyň ady Logotip, eşik esbaplary üçin ajaýyp çap edilen bellik

  OEM zawodynyň markasynyň ady Logotip, eşik esbaplary üçin ajaýyp çap edilen bellik

  Bu iki gatly eşik bellikleri lentadan ýasalyp, islendik eşik üçin gözüňi özüne çekiji, ýokary hilli belligi döretmek üçin iki reňkde çap edilýär.Lenta materialy kaşaňlyga täsir edýär, iki tonly çap etmek şahsylaşdyrmaga we marka bermäge mümkinçilik berýär.Eplenen dizaýn, eşiklere asylyp ýa-da bölek satuw ekranynda asylyp bilinjek aýlawy goşmak bilen dürli displeý wariantlaryny hödürleýär.Bu lenta bilen ýazylan ýazgylar, islendik eşigi ýokarlandyrmak üçin ajaýyp bezegdir.

 • Qualityokary hilli adaty eşik üçin dokalan mata eşik belligi

  Qualityokary hilli adaty eşik üçin dokalan mata eşik belligi

  Bu önüm, ajaýyp nagyşlary we jikme-jiklikleri hödürläp biljek ösen çaphana tehnologiýasyny ulanyp, ýokary hilli lenta materialyndan tikilen eşik ýakasy belligi.Onuň ýumşak rahatlygy, ýelmeşmegi we berkligi ony täjirçilik markalary bolsun ýa-da şahsy eşikler bolsun, ähli eşikler üçin amatly edýär.Lentalar bilen çap edilen eşik ýakasy ýazgylary ekologiýa taýdan durnukly görnüş we markanyň tanalmagyny ýokarlandyrmagyň täsirli usulydyr.Bu önüm modanyň we hiliň nyşany bolup, eşikleriňizi özboluşly edýär we has köp sarp edijini özüne çekýär

 • Mugt dizaýn, ýuwulýan ideg nyşanlary bilen geýim üçin gyzyl lentadan ýasalan mata bellikleri

  Mugt dizaýn, ýuwulýan ideg nyşanlary bilen geýim üçin gyzyl lentadan ýasalan mata bellikleri

  Lenta belligi, egin-eşik markasynyň nyşanyny, nagşyny we tekstini belli bir giňlikdäki lentada çap etmek, soňra kesmek we eplemek arkaly öndürilen eşik belligi.Lentanyň açyk reňki, oňat tekiz ýüzi we göterijilik ukyby bar, şonuň üçin çap edilen mazmunyň ýykylmagy we ýitmegi aňsat bolmaz.Esasy bellik, ýakanyň belligi, gapdal belligi ýaly köplenç ulanylýan eşik belligi ,ýuwmak belligi

 • Hususy dizaýn Deri üçin amatly eşik bellikleri Logotip geýim Ak bellik ýuwujy bellikler

  Hususy dizaýn Deri üçin amatly eşik bellikleri Logotip geýim Ak bellik ýuwujy bellikler

  Seresaplyk belligi, ýuwmak belligi, ýuwmak hem diýilýäridegetiketka, suw ýuwmak belligi. M.ateriallar: atlaslenta lenta,poliester webbing,pagta torbasy,kanwas webbing,dokalan lenta we ş.m.

  Typical eşikde matanyň gury arassalamak ýaly ýuwulýandygyny görkezýän bellik bar,maşyn ýuwmak, we ýuwulmagy, agardylyp bilinjekdigi, nädip guradylandygy we ş.m. Söwda belligi bolan bellik bolsaegin-eşik söwda belligi esbaplary kategoriýasyna degişlidir,tarapyndan çap edilmelidirsöwda belligi eýesi we geýim öndürijileri ygtyýarly

 • Iň ýokary hilli poliater we pagta eşikleri çap edilen LOGO eşik belligi

  Iň ýokary hilli poliater we pagta eşikleri çap edilen LOGO eşik belligi

  Tapawutpagta çap edilen bellik bilen lenta çap edilen etiketkanyň arasynda - Lenta belligi üçin epleme prosesi. Lenta belligi üçin, ahyrky bezeg üçin has köp mümkinçiligimiz bar, ony bukulmagy, merkezi bukulmagy, kitap örtügini ýa-da islendik bukulmagy edip bileris, hatda gönüden-göni kesilmeli. Uçlarynyň dargamagy barada alada etme. Biz lazer kesilen maşyny, ýyladyş kesýän maşynlary, ultrases kesiş maşynlaryny ulanyp bileris we kesilmeginiň öňüni alyp bileris.

 • Endokarky ýöriteleşdirilen nyşan geýim boýnunyň belligi, galyň mata belligi belligiň ululygy belligi

  Endokarky ýöriteleşdirilen nyşan geýim boýnunyň belligi, galyň mata belligi belligiň ululygy belligi

  Haýsy materiallar üçin, merkezi bukulma, ahyrky bukulma, kitap örtügi bukulmagy, orta gatlama ýaly epleme prosesi bolan bellik, kesiş uçlarynyň gödekligini äsgermezlik edip bileris, sebäbi belligi eşiklere tikenimizde, kesmek ujy tikiş çyzygynyň arka tarapynda tikiler, etiketkanyň ýitmegini duruzyp biler. Bellik üçin bukulman, etiketkanyň kesilmegi meselesini göz öňünde tutmalydyrys. Bizde ultrases kesiş maşynlary bar, olar kesip bilerler himiki süýümden ýasalan we uçlaryny ýitirmän ýasaýan ýazgylar

 • Zawod üpjün ediji

  Zawod üpjün ediji

  Tapawutpagta çap edilen etiketka bilen lenta çap edilen etiketkanyň arasynda - faceüzü.is gaty gödek, şonuň üçin çap etmek birneme pes. Poliester bilen lenta, pagta örtügi bolsa tebigy pagta bilen öndürilýär, şonuň üçin pagta belligi hemişe organiki material hasaplanýar.Daşky gurşawy goramaga has köp üns berýän egin-eşik kompaniýasy üçin gaty meşhurdyr

 • Zawodyň ýörite eşik esbaplary Hytaýda iň ýokary hilli pagta poliester dokma belgisi we Hytaý

  Zawodyň ýörite eşik esbaplary Hytaýda iň ýokary hilli pagta poliester dokma belgisi we Hytaý

  Çap edilen etiketkada adatça iki görnüşli material bar, biri lenta,poliester tarapyndan öndürilýär,beýlekisipagta torbasy,.pagta torbasy has gymmatpoliester lentasy arzan.Theesasy bellik, marka belligi, boýn belligi, köplenç pagta webbing.Careetiketka adatça lentadan ýasalan ýa-daplastik lenta. itöne düzedilenok, käwagt materiallary çalşyp bilerler.

 • Egin-eşik üçin ýörite satylýan ýörite dokalan bellikler, ýasalan boýun boýun etiket etiket logotipi eşik belligi

  Egin-eşik üçin ýörite satylýan ýörite dokalan bellikler, ýasalan boýun boýun etiket etiket logotipi eşik belligi

  Çap etmekbelligi 

  Söwda nyşanynyň matasy Çap ediş maşynyna ýerleşdirilip, Ink bilen çap edilýär.Çap etmek usuly dürli materiallara görä göz öňünde tutulýarwe adaty ýuwulanda çap etmegiň aňsatlyk bilen öçmejekdigine kepil geçmeli.Çap etmegiň usuly 1. Çygly syýa çap etmek2.Gyzgyn möhürleme,3. Elektron çap etmek-

 • Organiki pagta mata geýim eşigi ýüpek ekran Çap edilen boýag eşikler üçin bellikler

  Organiki pagta mata geýim eşigi ýüpek ekran Çap edilen boýag eşikler üçin bellikler

  Egin-eşiklerden başlap, Lable matalardan ulanylýar.Egin-eşikler aşakdaky iki kategoriýa bölünýär:

   A. Dokalan bellik

  Maksat eşigiň häsiýetini ýa-da markasyny görkezmekdir.

  B, Çap edilen bellik

  Barmaksats. Birinjisi, esasy bellik, boýn belligi, marka belligi hökmünde çap edilen bolsaüçinchäsiýetli ýa-da eşigiň markasyIkinjisi, ýuwujy ideg belligi, kompozisiýa belligi hökmünde bellik çap edilende ulanylýardüşündiringeşigiň düzümi we ýuwmagyň usulyny ýa-da eşigiň ätiýaçlyklaryny görkezmek.

 • Öndüriji eşik, geýim üçin gara poliester atlas lentasy çap edilen belligi ulanyň

  Öndüriji eşik, geýim üçin gara poliester atlas lentasy çap edilen belligi ulanyň

  Dükanda satylýan her bir eşik, egin-eşik etiketkasyny hem öz içine almalydyr. Bu eşikleriň möhüm bölegi .Sart markasynyň eýesi elmydama marka medeniýetini wagyz etmek üçin egin-eşik belligini marketing guraly hökmünde ulanýar.

  Egin-eşik P.çap edildibellik eşikdäki iň ýönekeý bellikdirSilüpek ekranly ýa-da çap edilen suratlar ýa-da marka nyşany, marka ady, ululyk bellikleri, pagta arassalamak, lenta bilen örtmek, organza, plastmassa lenta we ş.m.

   

 • Clothingörite eşik dokalan bellikler Marka Hususy öz belligi eşikleri Customörite dokalan logotip, futbolkalar üçin boýun boýun bellikleri

  Clothingörite eşik dokalan bellikler Marka Hususy öz belligi eşikleri Customörite dokalan logotip, futbolkalar üçin boýun boýun bellikleri

  Näme üçin eşik üçin marka belligi gerek? 4-nji sebäp,

  Önümçiligiň, ulanmagyň we dolandyrmagyň amatlylygy.Belli bir çäkde, logo dürli gurşawda görkezilmeli, dürli metbugatda köpçülige ýetirilmeli we dürli materiallarda ýasalmaly.Tanaýyş funksiýasy bolmaly.

12Indiki>>> Sahypa 1/2