Seresaplyk belligini ýuwuň

 • egin-eşik aladasy öndürijisi zawodyň bahasy, egin-eşik üçin şahsy ýuwulýan bellik

  egin-eşik aladasy öndürijisi zawodyň bahasy, egin-eşik üçin şahsy ýuwulýan bellik

  Egin-eşik üçin şahsy ýuwulýan bellik

  Seresaplyk belligidokma önüminde möhüm bellikgöterýärideg görkezmesiweseresap boluňönümleri ýuwmak we ideg etmek üçin bellik ýuwulýan, çydamly we dowamly bolmaly.

  Ölçegi :.ini 0.8 sm-den 10 sm-e çenliuzynlygy islendik uzynlykda kesilip bilner

  Eplenme: göni kesilen, kerter bukulýan, ahyrky bukulýan, manhaton bukulýan

  çap etmegiň reňki:cmyk reňkde çap edilip bilner.

  material:atlas lentasy, poliester lentasy, pagta torbasy, plastik lenta we ş.m., silikon lenta.

 • egin-eşik ýuwujy ideg belligi öndüriji, egin-eşik üçin atlas ýuwmak belligi

  egin-eşik ýuwujy ideg belligi öndüriji, egin-eşik üçin atlas ýuwmak belligi

  Arassalaýyş bellikleri, egin-eşik, doldurylan oýunjaklar, deri oturgyçlar, mata düşegi, düşek eşikleri ýaly dokma önümlerine elmydama dakylýan mata çüýşesidir.

  Üpjün ediňideg etmek we ideg etmek boýunça görkezmelermata önümleri üçin.

  Arassalaýyş belligi elmydama ýasalýarýüplük bilen dokamakýa-damata webinde çap etmek.

  Elmydama ýuwmagy öz içine alýarideg nyşanlarywetekstgörkezýärdegişli arassalama usullarymata önümleri üçin.

 • Zawod egin-eşik mata kompozisiýasynyň nyşanyna gönüden-göni tikilýär

  Zawod egin-eşik mata kompozisiýasynyň nyşanyna gönüden-göni tikilýär

  Bizçap edijiüpjün etmekde ýöriteleşendirasmak belligi, içinde tikilenesasy bellik,marka belligi, ýuwujy ideg belligi,egin-eşik kompaniýasy weçap edilen kagyz önümleribeýleki pudak.

   

  Seresaplyk belligi mata bilen çap edilen mata belligikompozisiýa maglumatlary, eşikideg nyşanlary,metodlary ýuwuň,ululyk bellikleriwe ş.m.

   

  Materailpoliester lentasy, atlas lentasy, pagta torbasy, silikon lentasy, TPU lentasywe ş.m.

   

  Ululygyözleşdirilip bilnerýuwmak boýunça görkezme mazmuny üçin zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin.

 • Egin-eşik we dokma önümleri üçin iň oňat pagta belligi

  Egin-eşik we dokma önümleri üçin iň oňat pagta belligi

  Bizçap edijiüpjün etmekde ýöriteleşendirasma belligi, marka etiketkasynyň içinde tikilen, esasy bellik, ýuwujy labe, çap edilen kagyz önümleriegin-eşik kompaniýasy we beýleki pudak üçin.

   

  Seresaplyk belligi, bilen çap edilen mata belligikompozisiýa maglumatlary, eşikideg nyşanlary,metodlary ýuwuň,ululyk bellikleriwe ş.m.

   

  Materailpoliester lentasy, atlas lentasy, pagta torbasy, silikon lentasy, TPU lentasywe ş.m.

   

  Ululygyözleşdirilip bilnerýuwmak üçin görkezme mazmuny üçin zerur zat ýaly bolmak.

   

  Kesiş usullary göni kesilip, eplenip gutarýan we kesilip bilner, hatda kesilmez, diňe rulonda.

   

   

   

 • Egin-eşik aladasy öndürijisi arzan bahadan TPU rahatlaýyş nyşanlary belligi bilen üpjün edýär

  Egin-eşik aladasy öndürijisi arzan bahadan TPU rahatlaýyş nyşanlary belligi bilen üpjün edýär

  Bilen çap edilen plastik eşiklere ideg belligiýörite ýumşak plastmassa lenta.

  Aýratyn ýasalan ýumşak plastmassa lenta, ýuwulýan ideg belligi üçin gaty meşhur material, sebäbi arzan bahaly material, esasanam bu belligiň adam derisi bilen göni baglanyşygy bolmadyk dokma önümleri üçin. Oturgyçlar, deri oturgyçlar, iş oturgyçlary, oýunjaklar, çagalar gezelençleri, ýassyklar, düşek eşikleri, şlýapalar we ş.m.

  Budeňeşdirilende ýumşak material, derimizi gyjyndyrýan az.

  Surfaceerüstitekiz we köp reňk çap etmek aňsat.

  Saklap bilerçap edilen mazmunyň dowamlylygyýuwmak prosesine garşy.

  Biz egin-eşik asmak, egin-eşik belligi, dokalan bellik, ideg belligi we egin-eşik boýn belgisi bilen meşgullanýan hünärmen zawod zawodydyrys.

   

   

   

 • Egin-eşik üçin lomaý kompozisiýa etiketkasynyň ululygy belligi ýuwmak üçin bellik

  Egin-eşik üçin lomaý kompozisiýa etiketkasynyň ululygy belligi ýuwmak üçin bellik

  Washuwmak idegi, ýapyşýan zatlaryň möhüm bölegi. Elmydama aşakdaky maglumatlary berýär:

   

  1.Marka adySeresaplyk belgisine marka adyny goýmak hem marka keşbini güýçlendirip biler.

   

  2,düzümiegin-eşik matalaryndan, mysal üçin: 100% pagta, ýa-da 95% pagta, 3% spandeks, ýa-da 80% poliester, 20% spandex we ş.m. käwagtlar matanyň her bölegi üçin kompozisiýany görkezer, meselem Gabyk üçin 100% pagta, doldurylan 100% poliester.

   

  3Ölçeg,müşderiniň dogry ululygyny saýlamagy üçin bellikde ululyk belligini göterýär.

   

  4.Seresaplyk nyşanlaryny ýuwuň.Müşderiler üçin şol aýdyň nyşanlar bilen gönüden-göni ideg usulyny ýa-da arassalaýyş usulyny öwrenmek üçin.

   

   

 • Egin-eşik aladasy Zawod geýim poliesteriýa ideg etiket belligi rulony

  Egin-eşik aladasy Zawod geýim poliesteriýa ideg etiket belligi rulony

  Tikin belliklerieşikleriň möhüm bölegiwe eşikleriň umumy görnüşini we duýgusyny ýokarlandyrmaga kömek edip biler.

   

   

  Biz öndürijiasma belligi, tikin ýazgylary, geýim üçin ideg bellikleri bilen meşgullanýar, bizbaý tejribe toplamalywetejribemüşderilerimiziň isleglerine we isleglerine laýyk gelýän ýokary hilli bellikleri öndürmekde.

   

  Dürli müşderilerbolup bilerdürli talaplary baröndürýän eşikleriniň görnüşi, ulanýan materiallary we goşmak isleýän marka we dizaýn elementleri ýaly faktorlara baglylykda tikin bellikleri üçin.Dürli wariantlary we özleşdirmek mümkinçiliklerini hödürlemek bilen,müşderilerimiziň hersiniň üýtgeşik zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrýandygymyzy üpjün edip bileris.

   

 • Asyl öndüriji geýim mata kompozisiýa etiket geýim mata ideg etiketkasy rulony

  Asyl öndüriji geýim mata kompozisiýa etiket geýim mata ideg etiketkasy rulony

  Egin-eşik ideg bellikleri, egin-eşik önümlerine dakylýan kiçijik bellikler ýa-da ýazgylargörkezmeleri beriňsagatdadogry ideg etmeliüçin weeşigi arassala.Bu ýazgylarda adatça elementi ýuwmagy, guratmagy, demirlemegi we agartmagy görkezýän nyşanlar ýa-da ýazmaça görkezmeler bar.

  Ine, umumy ideg nyşanynyň nyşanlary we olaryň manylary:

  Washuwmak nyşanlary:

  1.Makin ýuwmak: suwdan doldurylan küýze
  2. El ýuwmak: içindäki eli bilen suwdan doldurylan küýze
  3. wasuwmaň: üstünden diagonaly çyzykly tegelek
  Guradyjy nyşanlar:

  1.Güýk gury: içindäki tegelek inedördül
  2.Gury gury: içinde keseligine çyzykly inedördül
  3. Gury ýykylmaň: tegelek we inedördül çyzykly inedördül

  Demirleme nyşanlary:
  1.Iron: demir nyşany
  2. Demir etmäň: tegelek we onuň üsti bilen diagonaly çyzykly demir nyşany

   

  Akartma nyşanlary:

  1. Akartma: üçburçluk
  2. Akartmaň: üstünden diagonaly çyzykly üçburçluk

  Egin-eşigiňize zeper ýetirmezlik we onuň mümkin boldugyça uzak dowam etmegini üpjün etmek üçin ideg belliginiň görkezmelerini ýerine ýetirmek möhümdir.

 • ýuwujy ideg nyşanlary bolan poliester eşiklere ideg bellikleri

  ýuwujy ideg nyşanlary bolan poliester eşiklere ideg bellikleri

  Damask üstü lentasy bilen ýasalan Damask ýuwujy ideg belligi baratlas lentasywepoliester lentasyçekmek kategoriýalary. Bularyň ikisi hem ýalpyldawuk we aýa ýüpek görnüşli mata. Egin-eşigiňize nädip dogry material saýlamaly, olar hakda käbir zatlary öwrenmeli.

   

  Olaryň arasyndaky tapawut näme, lentanyň gyrasy

  1.Gyrasy,

  Theatlas hemişe görünýän gyrasy prosesi ýok.Şonuň üçin bu ideg belligi üçin gaty amatly, sebäbi ideg belligi elmydama köp söz bilen.

  Thepoliester lentanyň gyrasy baradatça eşikleriň esasy belligi, boýn belligi üçin.

  2.Gatylyk

  Poliester bilen deňeşdiriňatlas lentasy has kyn, zerur ideg belligi üçin, ideg görkezmesiniň mümkin boldugyça uzak saklanmagy üçin amatly şert hökmünde saklanyp bilner. Şonuň üçin atlas has gowy wariantydyr.

  Poliester gaty ýumşaksaine garanyňda, amatly, poliester labele kowalap ýören eşikler üçin has gowy wariant.

   

   

   

 • Egin-eşik üçin “Damask” ýuwulýan ýuwujy ideg atlas belligi

  Egin-eşik üçin “Damask” ýuwulýan ýuwujy ideg atlas belligi

  Geýim üçin ajaýyp reňk çap etmek Satin belligi, Satin belligi aýalpyldawuk ýüzdürli reňkler bilen çap edilip bilner wereňkiniň bölünmegine täsir etmez.

   

  Ini: 8mm, 10mm, 13mm, 16mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 80mm, 90mm, 100mm

   

  Uzynlyk: Bellikleri kesip bilerisislendik uzynlyk 

   

  Lentanyň reňki: atlas belligi bargaraweake wariantlar üçin.

  Çap etmek: aýlawly çap etmek, flexografiki çap etmek, ýüpek ekrany çap etmek.

 • Egin-eşik üçin ýokary dykyzlykly atlas geýim belligi damask kompozisiýa belligi

  Egin-eşik üçin ýokary dykyzlykly atlas geýim belligi damask kompozisiýa belligi

  Zäherlenmedik syýa bilen çap edilen ýokary hilli atlas rulony bilen ýasalan ýörite ýuwujy bellik belligi. Dokma önümlerinde ýuwulýan ideg belligi.

  1. Ulanyjyny egin-eşik önümlerine ideg etmäge ugrukdyrýardogry ýuwmagyň usuly, guratmagyň usuly, ütüklemek usuly we ş.m. ýuwmak ideg nyşanlary we düşündiriş sözleri bilen.

  2. Nädogry ýuwmagyň usuly zatlaryň zaýalanmagyna sebäp bolup biler.

  3. Görkezýärdüzümielementlerden.

  4.Item öndürijisi, logotipini ýuwujy ideg belligine goýup bilermarka täsirini çuňlaşdyrmakulanyja.

 • Poliester çap edilen egin-eşik ýuwujy bellikleri öndürijiler

  Poliester çap edilen egin-eşik ýuwujy bellikleri öndürijiler

  Poliester geýim ýuwujy ideg belliklerimizde ýokary dykyzlykly poliester web, adam howpsuzlygy syýa, reňklere garşy tehnologiýa ulanylýar.

  1. Ululygyny özleşdirmegi goldaň

  Giňligi: Web giňliginiň 1,0 sm-den 10 sm-e çenli görnüşleri bar.

  Uzynlygy: Islendik uzynlyga bölüp bolýar

  2. Fon reňkini özleşdirmegi goldaň

  Satin lentasy, opsiýalar üçin gara we ak reňkler bar.

  Poliester lentasy: dürli reňk wariantlarymyz bar, saýlamak üçin size reňk nusga kartasyny hödürläp bileris.

  3. sideeke taraply çap etmegi we iki taraplaýyn çap etmegi goldaň.

   

12Indiki>>> Sahypa 1/2