Biz hakda

丝印 车间 _02

takmynan1

“Dongguan Jihe” çaphana kärhanasy

Hytaýyň Humen Dongguan şäherinde 2009-njy ýylda esaslandyrdyk, biz esasan egin-eşik bellikleri, geýim bellikleri, egin-eşik gaplaýyş materiallary we esbaplary üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýän toplumlaýyn kärhana. Biziň zawodymyz 2500 m meýdany tutýar.2.Kagyz çaphana ussahanasy, etiketka çaphana ussahanasy, etiket dokamak ussahanasy, bezeg ussahanasy, kesiş ussahanasy we gurnama we gaplaýyş liniýalary bar.Bizde köp görnüşli ösen we awtomatiki çap maşynlary, dokma maşynlary, aýlaw maşynlary, ýalpyldawuk maşynlar, ýüpek ekran çap ediji maşynlar, kesiji maşynlar, pyçak maşynlary, kagyz we mata gurnama maşynlary we ş.m. bar we maşyn görnüşleri we mukdary ýylsaýyn ösýär ösýän işimiziň islegi.

Bizde hünärmen we ajaýyp dizaýner topary, satuw topary, QC topary, dolandyryş toparlary we 50-den gowrak operator we işçi bar.Önümleri çap etmek üçin önümçilik kuwwatymyz hepdede 3000,000 pc, dokma önümleri hepdede 5000 000 pc, beýleki önümler bolsa 3000,000 pc.

operatorlar we işçiler

hepdede kompýuterler

hepdede kompýuterler

圣 德堡 单色 机

Heidelberg

柔 版 机

Flexografiki

轮转 机

Aýlawly çap

啤 机

Kesilen maşyn

切纸机

Kesiji maşyn

拔 吊牌 机

Maşyn çykaryň

Hyzmatymyz

Yourhli zerurlyklaryňyz üçin ODM & OEM meýilnamasyny goldaýarys. Önümçilikden ozal dizaýn hyzmatyny we nusga alma hyzmatyny berip bileris.Gözleg kompaniýaňyz, işgärleriňiz ýa-da wekiliňiz tarapyndan barlagy goldaýarys.Şeýle hem, ibermezden ozal onlaýn barlagy goldaň.Elmydama dürli ýokary ýygylykdaky ulanylýan materiallary ätiýaçda saklaýarys.Sargydyňyz uly ýa-da kiçi bolsun, elmydama gysga wagtyň içinde gowy hilli bilen gutaryp bileris.

Hyzmatymyz (1)
Hyzmatymyz (2)
Hyzmatymyz (3)
Hyzmatymyz (4)

Ammar

织带
唛 头 仓库
织带 - 副本
白色 丝带

Müşderi çäklerimiz

Karta

Içerki bazardan başga-da, halkara bazaryna has köp üns berýäris.Eksport tejribämiz köp, dünýäniň çar tarapyndan ýygy-ýygydan müşderiler aldyk.Önümlerimiz her bir ýurduň standartyna laýyk bolup biler.Şeýle hem, ýokary hilli önümlerimizi çalt üpjün edip biljekdigimizi üpjün etmek üçin dünýäniň dürli ýurtlarynda we sebitlerinde gowy ösen logistika üpjünçilik zynjyry bar.

Size iň bäsdeş bahany we has netijeli aragatnaşyk berip bileris.Siziň özleşdirmegiňiz üçin gowy iş edip biljekdigimize ynanýarys.Biz siziň bilen işewür gatnaşyk gurmak we bilelikde ulalmak isleýäris.Siziň markaňyz biziň markamyz, maşgalamyz ýaly markaňyza üns bereris.

Biziň düşünjämiz

adc (1)

Iň çynlakaý garaýyş bilen

adc (2)

Müşderilerimize iň gowy hyzmaty beriň

adc (3)

Müşderilerimize iň kanagatlanarly hil görkeziň