Bellikler

 • GMW-W0014 ýöriteleşdirilen eşik ýuwmak belligi

  GMW-W0014 ýöriteleşdirilen eşik ýuwmak belligi

  Egin-eşik belligi egin-eşik we dokma önümleriniň möhüm bölegi, Her täze önüm markany görkezmek, özboluşly bolmagy üçin bellige mätäç.Markaňyza mahsus eşik belliklerini döredip bileris.Professional dizaýn hyzmatyny we ýokary hilli önümleri goşmak bilen.Egin-eşik kompaniýalary, egin-eşik lomaý satyjylary, egin-eşik satýanlar, dizaýnerler, tikinçiler, elde dokalan dokma önümlerini öndürijiler ýaly uly we kiçi kärhanalara çenli köp sanly müşderini üpjün edýäris.

  Egin-eşiklerimiz esasan iki tehnika: dokamak we çap etmek.

 • Qualityokary hilli eşikler üçin dokalan ýazgylar

  Qualityokary hilli eşikler üçin dokalan ýazgylar

  Dokalan bellikelmydama tikilýäreşikleriň we balaklaryň üstünde tekst, harplar, LOGO nagşy barbaglanyşykly marka.Egin-eşikleri we öý dokma önümlerini öndürmek, öndürmek, gaýtadan işlemek ýa-da satmak işinde,ogullyga almakhäzirki zaman ykdysadyýetiniň önümleri bolan eşikleriň we öý dokma önümleriniň gelip çykyşyny tapawutlandyrmak üçin simwollar, grafika, harplar, sanlar, üç ölçegli nyşanlar, reňk kombinasiýalary ýa-da ýokardaky elementleriň kombinasiýalary bilen tapawutly nyşanlar.

   

  Dokalan bellik, ýüplügi düzeltmek we dokma ýüplügi bilen sözleri, harplary, grafikalary, sanlary, üç ölçegli bellikleri we reňk kombinasiýalaryny aňlatmak üçin dokalýar.Highokarky, berk, açyk çyzyklar, ýumşak el duýgusy we ş.m. aýratynlyklary bar.

   

  Gyralary gaýtadan işlemek prosesi boýunça klassifikasiýa edilen dokalan bellik: Kesilen gyrasy belligi, kesilen gyrasy belligi.

  Surfaceer boýunça toparlara bölünen dokalan bellik: tekiz ýa-da atlas ýa-da çagyrylýar

  Dykyzlygy, adaty dykyzlygy, ýokary dykyzlygy, Satin.

   

  Thelaýyklykda bahasyini, reňkleri,týüplükleri gaýtadan işleýär görnüşleri, dykyzlygy we mukdary we ş.m.

 • Qualityokary hilli omöriteleşdirilen ahyrky eplenen eşikler Dokalan bellik markasy

  Qualityokary hilli omöriteleşdirilen ahyrky eplenen eşikler Dokalan bellik markasy

  Egin-eşiklerimiz esasan iki tehnika: dokamak we çap etmek.

   Dokalan bellik eşikleriň we balaklaryň üstünde dokma, harplar, LOGO mata nagyşlaryny öz içine alýar.Egin-eşikleri we öý dokma önümlerini öndürmek, öndürmek, gaýtadan işlemek ýa-da satmak işlerinde egin-eşik fabrikleri, egin-eşik fabrikleri we öý dokma fabrikleri simwollar, grafika, harplar, sanlar, üç ölçegli nyşanlar, reňk kombinasiýalary ýa-da ýokardaky kombinasiýalar bilen tapawutly nyşanlary kabul edýär. häzirki zaman ykdysadyýetiniň önümleri bolan eşikleriň we öý dokma önümleriniň gelip çykyşyny tapawutlandyrýan elementler.

  Dokalan bellik, ýüplügi düzeltmek we dokma ýüplügini ulanyp, sözleri, grafikalary, harplary, sanlary, üç ölçegli bellikleri we reňk kombinasiýalaryny aňlatmak üçin dokalýar.Highokarky, berk, açyk çyzyklar, ýumşak el duýgusy we ş.m. aýratynlyklary bar.

   

 • Endöriteleşdirilen eplenen eşikleriň esasy belligi Dokalan bellik

  Endöriteleşdirilen eplenen eşikleriň esasy belligi Dokalan bellik

  Egin-eşik belligi egin-eşik we dokma önümleriniň möhüm bölegi, Her täze önüme markany görkezmek, özboluşly bolmagy üçin bellik gerek.we kesgitlenildi.Markaňyz üçin özboluşly eşik belliklerini döredip bileris.Hünärmen dizaýn hyzmatyny we ýokary hilli önümleri goşmak bilen. Uly-kiçi kärhanalara, egin-eşik kompaniýalaryna, egin-eşik lomaý satyjylaryna çenli köp sanly müşderini üpjün edýäris,

  egin-eşik satýanlar, dizaýnerler, tikinçiler, elde dokalan dokma önümleri öndürijiler. 

  Egin-eşiklerimiz esasan iki tehnika: dokamak we çap etmek. 

  Omörite dokalan ýazgylar, önümleriňizi özüne çekiji edýän eşikleriňizi, dokma önümleriňizi we senetleriňizi marka etmek üçin iň meşhur we tygşytly usuldyr.

  Biz sizi öndürýärisdokalanbilen bellikýüplüklersaýlan reňkleriňiz.Netijede, çap edilen Etiketkalara garanyňda has çydamly, Professional hil belligi.

   

   

 • GMW-W0007 ýöriteleşdirilen eşik ýuwmak belligi

  GMW-W0007 ýöriteleşdirilen eşik ýuwmak belligi

  Egin-eşik belligi egin-eşik we dokma önümleriniň möhüm bölegi, Her täze önüm markany görkezmek, özboluşly bolmagy üçin bellige mätäç.Markaňyza mahsus eşik belliklerini döredip bileris.Hünärmen dizaýn hyzmatyny we ýokary hilli önümleri goşmak bilen. Uly-kiçi müşderileriň köpüsini üpjün edýäris

  egin-eşik kompaniýalary, egin-eşik lomaý satyjylary, geýim satýanlar, dizaýnerler, tikinçiler, elde dokalan dokma önümleri öndürijiler ýaly kärhanalar.

  Egin-eşiklerimiz esasan iki tehnika: dokamak we çap etmek.

 • Custörite eşik ýuwmak ideg belligi GML-P0079

  Custörite eşik ýuwmak ideg belligi GML-P0079

  Omörite dokalan ýazgylar, eşikleriňizi, dokma önümleriňizi we senetleriňizi marka etmek üçin iň meşhur we tygşytly usuldyr.Dokalan ýazgylar üçin iň oňat material, belligi özüne çekiji we göze ýakymly edýän taffeta, damask we atlasdyr.

  Çap edilen eşik bellikleri, marka şahsyýeti, geýim bezegi we ideg maglumatlary ýaly birnäçe maksat üçin amatlydyr.Çap edilen etiketde dokalan etiketkadan has köp material bar, Çap edilen etiket materialynyň görnüşleri pagta,

  poliester, çinlon, týewek, tebigy mata we ş.m. Pagta lentasy, atlas,

  lenta, doka, zygyr, şonuň üçin talaplaryňyza laýyk ajaýyp material saýlap bilersiňiz.

  GML-P0079 nusgasy çap edilen bellik.Material bir gapdal damask lentasy, belligi 25mmx65mm ahyrky bukulýar.4c çap etmek.

 • OEM aç-açan öz-özüne ýelmeýän stiker

  OEM aç-açan öz-özüne ýelmeýän stiker

  Meýilleşdiriji stikerlerden, senetçilik taslamalaryndan ýa-da haýsydyr bir bellik goýmasyndan islendik taslama üçin ajaýyp.Selförite öz-özüne ýelmeýän ýazgylar, arassa ýüzleriň köpüsine aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.Netijede, bu etiketkanyň görnüşi iýmit bellikleri, sanly bellikler we başgalar ýaly işleýär.Müşderilerimiziň köpüsi çeýeligi sebäpli öz-özüne ýelmeýän bellikleri ulanýarlar.Öz-özüne ýelmeýän bellikler üçin özleşdirme opsiýalary.Labhli belliklerimiz üçin ýokary hilli aksiýalary, wilkalary, ýelimleri, çyzgylary we bezegleri ulanýarys.Mundan başga-da, içerki materiallarymyz bilen, aýratyn bellikleriňizi özboluşly etmegiň köp usuly bolar, 12-e çenli reňkli bellik çap etmek mümkinçiligi bar (ýa-da 11 reňk we 1 UV örtük), PMS reňkli reňkleri, ak aşagy, iki sanysyny çap edýäris. taraplaýyn çap etmek ýa-da laminat örtükler.

  Egin-eşiklerimiz esasan iki tehnika: dokamak we çap etmek.